You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

通渠分享


大埔墟通渠

七月 5, 2019/在: 大埔墟通渠, 通渠 /通過

大埔墟通渠-Tel:62006304 卓師傅上門24小時通渠

服務地區:

1.港島區通渠:
香港仔通渠、利東村通渠、黃竹坑通渠、薄扶林通渠、上環通渠、西環通渠、中環通渠、銅鑼灣通渠、灣仔通渠、跑馬地通渠、炮台山通渠、北角通渠、太古通渠、鰂魚涌通渠、筲箕灣通渠、柴灣通渠…等

2.九龍區通渠:
尖沙咀通渠、佐敦通渠、油麻地通渠、旺角通渠、太子通渠、長沙灣通渠、荔枝角通渠、美孚通渠、九龍城通渠、九龍塘通渠、黃大仙通渠、彩虹通渠、慈雲山通渠、秀茂坪通渠、觀塘通渠、將軍澳通渠、寶琳通渠…等

3.新界區通渠:
荃灣通渠、葵涌通渠、沙田通渠、大圍通渠、大埔通渠、粉嶺通渠、上水通渠、屯門通渠、元朗通渠、天水圍通渠、青衣通渠、西貢通渠…等

港島通渠,九龍通渠,新界通渠各區待有專業師傅為你提供本區服務

服務保證 :
上門檢查塞渠原因後,如不維修只收檢查費用
如需維修,將不收檢查費。
如上門疏通渠道前需要本公司代為備份請於維修前通知本公司職員。
上門疏通渠道服務完成後7天內,如渠口再出現相同問題,我們將免費上門跟進。
保養服務不包括惡意扔垃圾渠口導致淤塞。
上門通渠維修報價皆採用現場或電話事先報價,讓您確定金額再安心修理
八號或以上風球及黑 色暴雨警告時,提供正常服務 。
所有價錢及服務均由現場報價作準。
價錢平,信心保證。

坑口通渠

七月 5, 2019/在: 坑口通渠, 通渠 /通過
坑口通渠-Tel:62006304 卓師傅上門24小時通渠
馬桶厠所上門特快通渠$200起Tel:62006304 不成功、不收費

服務地區:

1.港島區通渠:
香港仔通渠、利東村通渠、黃竹坑通渠、薄扶林通渠、上環通渠、西環通渠、中環通渠、銅鑼灣通渠、灣仔通渠、跑馬地通渠、炮台山通渠、北角通渠、太古通渠、鰂魚涌通渠、筲箕灣通渠、柴灣通渠…等

2.九龍區通渠:
尖沙咀通渠、佐敦通渠、油麻地通渠、旺角通渠、太子通渠、長沙灣通渠、荔枝角通渠、美孚通渠、九龍城通渠、九龍塘通渠、黃大仙通渠、彩虹通渠、慈雲山通渠、秀茂坪通渠、觀塘通渠、將軍澳通渠、寶琳通渠…等

3.新界區通渠:
荃灣通渠、葵涌通渠、沙田通渠、大圍通渠、大埔通渠、粉嶺通渠、上水通渠、屯門通渠、元朗通渠、天水圍通渠、青衣通渠、西貢通渠…等

港島通渠,九龍通渠,新界通渠各區待有專業師傅為你提供本區服務

服務保證 :

上門檢查塞渠原因後,如不維修只收檢查費用
如需維修,將不收檢查費。
如上門疏通渠道前需要本公司代為備份請於維修前通知本公司職員。
上門疏通渠道服務完成後7天內,如渠口再出現相同問題,我們將免費上門跟進。
保養服務不包括惡意扔垃圾渠口導致淤塞。
上門通渠維修報價皆採用現場或電話事先報價,讓您確定金額再安心修理
八號或以上風球及黑 色暴雨警告時,提供正常服務 。
所有價錢及服務均由現場報價作準。
價錢平,信心保證。

康城通渠

七月 5, 2019/在: 康城通渠, 通渠 /通過
康城通渠-Tel:62006304 卓師傅上門24小時通渠
馬桶厠所上門特快通渠$200起Tel:62006304 不成功、不收費

服務地區:

1.港島區通渠:
香港仔通渠、利東村通渠、黃竹坑通渠、薄扶林通渠、上環通渠、西環通渠、中環通渠、銅鑼灣通渠、灣仔通渠、跑馬地通渠、炮台山通渠、北角通渠、太古通渠、鰂魚涌通渠、筲箕灣通渠、柴灣通渠…等

2.九龍區通渠:
尖沙咀通渠、佐敦通渠、油麻地通渠、旺角通渠、太子通渠、長沙灣通渠、荔枝角通渠、美孚通渠、九龍城通渠、九龍塘通渠、黃大仙通渠、彩虹通渠、慈雲山通渠、秀茂坪通渠、觀塘通渠、將軍澳通渠、寶琳通渠…等

3.新界區通渠:
荃灣通渠、葵涌通渠、沙田通渠、大圍通渠、大埔通渠、粉嶺通渠、上水通渠、屯門通渠、元朗通渠、天水圍通渠、青衣通渠、西貢通渠…等

港島通渠,九龍通渠,新界通渠各區待有專業師傅為你提供本區服務

服務保證 :

上門檢查塞渠原因後,如不維修只收檢查費用
如需維修,將不收檢查費。
如上門疏通渠道前需要本公司代為備份請於維修前通知本公司職員。
上門疏通渠道服務完成後7天內,如渠口再出現相同問題,我們將免費上門跟進。
保養服務不包括惡意扔垃圾渠口導致淤塞。
上門通渠維修報價皆採用現場或電話事先報價,讓您確定金額再安心修理
八號或以上風球及黑 色暴雨警告時,提供正常服務 。
所有價錢及服務均由現場報價作準。
價錢平,信心保證。

調景嶺通渠

七月 5, 2019/在: 調景嶺通渠, 通渠 /通過
調景嶺通渠-Tel:62006304 卓師傅上門24小時通渠
馬桶厠所上門特快通渠$200起Tel:62006304 不成功、不收費

服務地區:

1.港島區通渠:
香港仔通渠、利東村通渠、黃竹坑通渠、薄扶林通渠、上環通渠、西環通渠、中環通渠、銅鑼灣通渠、灣仔通渠、跑馬地通渠、炮台山通渠、北角通渠、太古通渠、鰂魚涌通渠、筲箕灣通渠、柴灣通渠…等

2.九龍區通渠:
尖沙咀通渠、佐敦通渠、油麻地通渠、旺角通渠、太子通渠、長沙灣通渠、荔枝角通渠、美孚通渠、九龍城通渠、九龍塘通渠、黃大仙通渠、彩虹通渠、慈雲山通渠、秀茂坪通渠、觀塘通渠、將軍澳通渠、寶琳通渠…等

3.新界區通渠:
荃灣通渠、葵涌通渠、沙田通渠、大圍通渠、大埔通渠、粉嶺通渠、上水通渠、屯門通渠、元朗通渠、天水圍通渠、青衣通渠、西貢通渠…等

港島通渠,九龍通渠,新界通渠各區待有專業師傅為你提供本區服務

服務保證 :

上門檢查塞渠原因後,如不維修只收檢查費用
如需維修,將不收檢查費。
如上門疏通渠道前需要本公司代為備份請於維修前通知本公司職員。
上門疏通渠道服務完成後7天內,如渠口再出現相同問題,我們將免費上門跟進。
保養服務不包括惡意扔垃圾渠口導致淤塞。
上門通渠維修報價皆採用現場或電話事先報價,讓您確定金額再安心修理
八號或以上風球及黑 色暴雨警告時,提供正常服務 。
所有價錢及服務均由現場報價作準。
價錢平,信心保證。

油塘通渠

七月 5, 2019/在: 油塘通渠, 通渠 /通過
油塘通渠 -Tel:62006304 卓師傅上門24小時通渠
馬桶厠所上門特快通渠$200起Tel:62006304 不成功、不收費

服務地區:

1.港島區通渠:
香港仔通渠、利東村通渠、黃竹坑通渠、薄扶林通渠、上環通渠、西環通渠、中環通渠、銅鑼灣通渠、灣仔通渠、跑馬地通渠、炮台山通渠、北角通渠、太古通渠、鰂魚涌通渠、筲箕灣通渠、柴灣通渠…等

2.九龍區通渠:
尖沙咀通渠、佐敦通渠、油麻地通渠、旺角通渠、太子通渠、長沙灣通渠、荔枝角通渠、美孚通渠、九龍城通渠、九龍塘通渠、黃大仙通渠、彩虹通渠、慈雲山通渠、秀茂坪通渠、觀塘通渠、將軍澳通渠、寶琳通渠…等

3.新界區通渠:
荃灣通渠、葵涌通渠、沙田通渠、大圍通渠、大埔通渠、粉嶺通渠、上水通渠、屯門通渠、元朗通渠、天水圍通渠、青衣通渠、西貢通渠…等

港島通渠,九龍通渠,新界通渠各區待有專業師傅為你提供本區服務

服務保證 :

上門檢查塞渠原因後,如不維修只收檢查費用
如需維修,將不收檢查費。
如上門疏通渠道前需要本公司代為備份請於維修前通知本公司職員。
上門疏通渠道服務完成後7天內,如渠口再出現相同問題,我們將免費上門跟進。
保養服務不包括惡意扔垃圾渠口導致淤塞。
上門通渠維修報價皆採用現場或電話事先報價,讓您確定金額再安心修理
八號或以上風球及黑 色暴雨警告時,提供正常服務 。
所有價錢及服務均由現場報價作準。
價錢平,信心保證。

彩虹通渠

七月 5, 2019/在: 彩虹通渠 , 通渠 /通過
彩虹通渠 -Tel:62006304 卓師傅上門24小時通渠
馬桶厠所上門特快通渠$200起Tel:62006304 不成功、不收費

服務地區:

1.港島區通渠:
香港仔通渠、利東村通渠、黃竹坑通渠、薄扶林通渠、上環通渠、西環通渠、中環通渠、銅鑼灣通渠、灣仔通渠、跑馬地通渠、炮台山通渠、北角通渠、太古通渠、鰂魚涌通渠、筲箕灣通渠、柴灣通渠…等

2.九龍區通渠:
尖沙咀通渠、佐敦通渠、油麻地通渠、旺角通渠、太子通渠、長沙灣通渠、荔枝角通渠、美孚通渠、九龍城通渠、九龍塘通渠、黃大仙通渠、彩虹通渠、慈雲山通渠、秀茂坪通渠、觀塘通渠、將軍澳通渠、寶琳通渠…等

3.新界區通渠:
荃灣通渠、葵涌通渠、沙田通渠、大圍通渠、大埔通渠、粉嶺通渠、上水通渠、屯門通渠、元朗通渠、天水圍通渠、青衣通渠、西貢通渠…等

港島通渠,九龍通渠,新界通渠各區待有專業師傅為你提供本區服務

服務保證 :

上門檢查塞渠原因後,如不維修只收檢查費用
如需維修,將不收檢查費。
如上門疏通渠道前需要本公司代為備份請於維修前通知本公司職員。
上門疏通渠道服務完成後7天內,如渠口再出現相同問題,我們將免費上門跟進。
保養服務不包括惡意扔垃圾渠口導致淤塞。
上門通渠維修報價皆採用現場或電話事先報價,讓您確定金額再安心修理
八號或以上風球及黑 色暴雨警告時,提供正常服務 。
所有價錢及服務均由現場報價作準。
價錢平,信心保證。

專業通渠

馬桶堵塞!下水道淤塞!
各種奇難雜症問題馬上解決!!

62006304     62006304

顧客需知

所有工程開始前必定會事先報價,得到客人同意之後才開始施工,但如果公司施工人員到達現場而客人個人理由取消預約將收取基本費用。 實際費用跟施工細節,選用的材料有關,視現場情況而定,但我們在工程開始前必定會事先報價,得到客人同意之後才開始施工,令客戶安心,放心。

任何承諾最終決定權於現場專業人士。

不成功不收費及通唔到唔收錢的意思是,任何工程如本公司承諾給客人保證成功的工程費用,最後本公司技術問題沒能力成功完成將不會收取任何費用(但如客人價錢問題或個人理由暫停施工將會即時收取已進行的工程費用,本公司保留所有最終決定權。)